Sri Garga Samhita

BY: SUN STAFF


Mar 07, CANADA (SUN) —

Canto Four, Volume Two
Chapter Nineteen

Sri Yamuna-sahasra-nama-kathana A Thousand Names of Sri Yamuna

Text 1

sri-mandhatovaca
namnam sahasram krsnayah
sarva-siddhi-karam param
vada mam muni-cardula
tvam sarvajno niramayah

Sri Mandhata said: O tiger among the sages, you know everything. You are never bewildered. Please tell me the thousand names of Sri Yamuna, names that bring all perfection.

Text 2

sri-saubharir uvaca

namnam sahasram kalindya
mandhatas te vadamy aham
sarva-siddhi-karam divyam
sri-krsna-vaca-karakam

Sri Saubhari said: O King Mandhata, now I will tell you the thousand transcendental names of Sri Yamuna, names that bring all perfection, names that make Lord Krsna into one's submissive servant.

Text 3 a


om asya cri-kalindi-sahasra-nama-stotra-mantrasya saubhari- rsih cri-yamuna devatah anusthup-chandah maya-bijam iti kilakam rama-bijam iti caktih cri-kalinda-nandini-prasada-siddhy-arthe jape viniyogah.

Om. Here follows the Sri Yamuna-sahasra-nama-mantra. The seer is Sri Saubhari Muni. The deity is Sri Yamuna. The meter is anustup. The kilaka is maya-bija. The cakti is rama-bija. The purpose is to attain Sri Yamuna's mercy.

Text 3 b

atha dhyanam

cyamam ambhoja-netram sa-ghana-ghana-rucim ratna-manjira- kujat-
kanci-keyura-yuktam kanaka-mani-maye bibhratim kundale dve bhrajac-chri-nila-vastra-sphurad-amala-calad-dhara-bharam manojnam
dhyayen martanda-putrim tanu-kirana-cayoddipta-dipabhiramam

iti dhyanam.

The meditation:
One should meditate on the sun-god's beautiful lotus-eyed daughter, Sri Yamuna, who is splendid as a host of dark clouds and glorious as a blazing lamp, and who wears jewel anklets, tinkling bracelets and belt, earrings of gold and jewels, splendidly beautiful blue garments, and splendid necklaces that move to and fro. Thus ends the meditation.

Text 4

om. kalindi… yamuna krsna
krsnarupa sanatani
krsna-vamamsa-sambhuta
paramananda-rupini

Om. Sri Yamuna (Yamuna) is the daughter of Mount Kalinda (kalindi). She is dark (krsna), has a dark form (krsnarupa), is eternal (sanatani), was born from Lord Krsna's left shoulder (krsna-vamamsa-sambhuta), has a form of transcendental bliss (paramananda-rupini), . . .

Text 5

goloka-vasini cyama
vrndavana-vinodini
radha-sakhi rasa-lila
rasa-mandala-mandani

. . . resides in Goloka (goloka-vasini), is dark (cyama), enjoys pastimes in Vrndavana (vrndavana-vinodini), is Radha's friend (radha-sakhi), dances in the rasa-lila (rasa-lila), is an ornament in the rasa-dance circle (rasa-mandala-mandani), . . .

Text 6

nikunja-vasini valli
ragga-valli manohara
cri-rasa-mandali-bhuta
yuthi-bhuta hari-priya

. . . stays in the forest groves (nikunja-vasini), is graceful as a flowering vine (valli and ragga-valli), is beautiful (manohara), stays in the rasa-dance circle (cri-rasa- mandali-bhuta), is a gopi (yuthi-bhuta), is Lord Krsna's beloved (hari-priya), . . .

Text 7

goloka-tatini divya
nikunja-tala-vasini
dirghormi-vega-gambhira
puspa-pallava-vahini

. . . stays in Goloka (goloka-tatini), is glorious (divya), stays in the forest (nikunja-tala-vasini), is long (dirgha), filled with great waves and currents (urmi-vega- gambhira), and decorated with flowers and leaves (puspa-pallava- vahini), . . .

Text 8

ghana-cyama megha-mala
balaka padma-malini
paripurnatama purna
purna-brahma-priya para

. . . is dark as a cloud (ghana-cyama), is dark as a garland of clouds (megha-mala), is the home of many cranes (balaka), is garlanded with many lotus flowers (padma-malini), is the most perfect (paripurnatama), is perfect (purna), is the perfect Supreme Personality of Godhead's beloved (purna-brahma-priya), is transcendental (para), . . .

Text 9

maha-vegavati saksan-
nikunja-dvara-nirgata
maha-nadi manda-gatir
viraja-vega-bhedini

. . . is very powerful (maha-vegavati), stands at the entrance to Vrndavana forest (saksan-nikunja-dvara-nirgata), is a great river (maha-nadi), is gentle (manda-gatir), eclipses the Viraja river (viraja-vega-bhedini), . . .

Text 10

aneka-brahmanda-gata
brahma-drava-samakula
gagga-micra nirmalabha
nirmala saritam vara

. . . is present in many universes (aneka-brahmanda-gata), is filled with spiritual water (brahma-drava-samakula), joins with the Gagga (gagga-micra), is pure (nirmalabha and nirmala), is the best of rivers (saritam vara), . . .

Text 11

ratna-baddhobhaya-tati
hamsa-padmadi-sagkula
nadi nirmala-paniya
sarva-brahmanda-pavani

. . . has jewel shores (ratna-baddhobhaya-tati), is filled with swans, lotuses, and many other beautiful birds and flowers (hamsa-padmadi-sagkula), is a flowing river (nadi), has pure and sacred water (nirmala-paniya), purifies all the universes (sarva- brahmanda-pavani), . . .

Text 12

vaikuntha-parikhi-bhuta
parikha papa-harini
brahmaloka-gata brahmi
svarga svarga-nivasini

. . . is a moat surrounding the spiritual world (vaikuntha-parikhi-bhuta and parikha), removes sins (papa-harini), stays in the spiritual world (brahmaloka-gata, brahmi, svarga, and svarga- nivasini), . . .

Text 13

ullasanti protpatanti
meru-mala mahojjvala
cri-gaggambhah-sikharini
ganda-caila-vibhedini

. . . is splendid and playful (ullasanti), is filled with great waves (protpatanti), is glorious as a garland of Mount Merus (meru-mala), is very glorious (mahojjvala), is more sacred than the Gagga (cri-gaggambhah-sikharini), flows with such force that she breaks great boulders (ganda-caila-vibhedini), . . .

Text 14

decan punanti gacchanti
vahanti bhumi-madhya-ga
martanda-tanuja punya
kalinda-giri-nandini

. . . purifies the lands where she flows (decan punanti), flows swiftly (gacchanti and vahanti), flows on the earth (bhumi- madhya-ga), is the sun-god's daughter (martanda-tanuja), is sacred (punya), is Mount Kalinda's daughter (kalinda-giri- nandini), . . .

Text 15

yama-svasa manda-hasa
su-dvija racitambara
nilambara padma-mukhi
caranti caru-darcana

. . . is Yamaraja's sister (yama-svasa), smiles gently (manda- hasa), has beautiful teeth (su-dvija), wears beautiful garments (racitambara), wears blue garments (nilambara), has a lotus face (padma-mukhi), walks gracefully (caranti), is beautiful to see (caru-darcana), . . .

Text 16

rambhoruh padma-nayana
madhavi pramadottama
tapac-caranti su-croni
kujan-nupura-mekhala

. . . has thighs graceful as banana trees (rambhoru), has lotus eyes (padma-nayana), is Lord Krsna's beloved (madhavi), is the best of beautiful women (pramadottama), is austere (tapac- caranti), has beautiful hips (su-croni), wears tinkling anklets and belt (kujan-nupura-mekhala), . . .

Text 17

jala-sthita cyamalaggi
khandavabha viharini
gandi-vibhasini vanya
cri-krsnam varam icchati

. . . stays in the water (jala-sthita), has dark limbs (cyamalaggi), is sweet as khandava-candy (khandavabha), is playful (viharini), spoke to Arjuna (gandivi-bhasini), is filled with sacred water (vanya), desires Lord Krsna as her husband (cri-krsnam varam icchati), . . .

Text 18

dvarakagamana rajni
pattarajni paraggata
maha-rajni ratna-bhusa
gomati tira-carini

. . . stays in Dvaraka (dvarakagamana), is Lord Krsna's queen (rajni, pattarajni, and maha-rajni), attained the Supreme Personality of Godhead as her husband (paraggata), wears jewel ornaments (ratna-bhusa), is glorious (gomati), is a great river (tira-carini), . . .

Text 19

svakiya ca sukha svartha
sva-bhakta-karya-sadhini
navalaggabala mugdha
varagga vama-locana

. . . is Lord Krsna's wife (svakiya), is happy (sukha), has attained her desires (svartha), fulfills the desires of they who worship her (sva-bhakta-karya-sadhini), has a youthful form (navalagga), is a beautiful girl (abala, mugdha, and varagga), has beautiful eyes (vama-locana), . . .

Text 20

ajata-yauvana dina
prabha-kantir dyutic cchavih
su-cobha parama kirtih
kucalajnata-yauvana

. . . is eternally young (ajata-yauvana), is humble (dina), is glorious (prabha-kanti, dyuti, cchavi, and su-cobha), is transcendental (parama), is famous (kirti), is beautiful and auspicious (kucala), is a girl whose eternal youth cannot be understood by conditioned souls (ajnata-yauvana), . . .

Text 21

navodha madhyaga madhya
praudhih praudha pragalbhaka
dhiradhira dhairya-dhara
jyestha crestha kulaggana

. . . is a new bride (navodha), is sometimes proud and sometimes gentle (madhyaga and madhya), is sometimes proud (praudhih, praudha, and pragalbhaka), is sometimes peaceful and thoughtful (dhira and dhairya-dhara), is sometimes wildly passionate (adhira), is the most exalted (jyestha and crestha), is saintly (kulaggana), . . .

Text 22

ksana-prabha cancalarca
vidyut saudamini tadit
svadhina-patika laksmih
pusta svadhina-bhartrka

. . . is splendid as a lightning flash (ksana-prabha, ca 24calarca, vidyut, saudamini, and tadit), dominates her husband (svadhina-patika and svadhina-bhartrka), is beautiful (laksmih), is glorious (pusta), . . .

Text 23

kalahantarita bhirur
iccha-protkanthitakula
kasipu-stha divya-cayya
govinda-hrta-manasa

. . . sometimes quarrels with Krsna and refuses to see Him (kalahantarita), is shy (bhiru), yearns to see Krsna (iccha, protkanthita, and akula), reclines on a splendid pillow (kasipu- stha and divya-cayya), is a girl whose heart has been captured by Lord Govinda (govinda-hrta-manasa), . . .

Text 24

khanditakhanda-cobhadhya
vipralabdhabhisarika
viraharta virahini
nari prosita-bhartrka

. . . is sometimes separated from Krsna (khandita, vipralabdha, viraharta, virahini, and prosita-bhartrka), is very beautiful (akhanda-cobhadhya), meets Krsna again (abhisarika), is Krsna's beloved (nari), . . .

Text 25

manini manada prajna
mandara-vana-vasini
jhagkarini jhanat-kari
ranan-manjira-nupura

. . . is glorious (manini), gives all honor to others (manada), is intelligent (prajna), lives in a mandara forest (mandara-vana-vasini), wears tinkling ornaments (jhagkarini and jhanat-kari), wears tinkling anklets (ranan-manjira- nupura), . . .

Text 26

mekhalamekhala kanci
kancani kancanamayi
kancuki kancuka-manih
crikanthadhya maha-manih

. . . wears a sash (mekhala and kanci), sometimes does not wear a sash (amekhala), has a golden complexion (ka 24cani and kancanamayi), wears a beautiful bodice (kancuki), wears a jewel bodice (kancuka-mani), has a beautiful neck (crikanthadhya), is splendid as a great jewel (maha-mani), . . .

Text 27

cri-harini padma-hara
mukta mukta-phalarcita
ratna-kagkana-keyura
sphurad-agguli-bhusana

. . . wears a beautiful necklace (cri-harini), wears a lotus garland (padma-hara), is splendid as a pearl (mukta), wears a pearl necklace (mukta-phalarcita), wears jewel bracelets and armlets (ratna-kagkana-keyura), wears beautiful rings on her fingers (sphurad-agguli-bhusana), . . .

Text 28

darpana darpani-bhuta
dusta-darpa-vinacini
kambu-griva kambu-dhara
graiveyaka-virajita

. . . is proud (darpana and darpani-bhuta), destroys the demons' pride (dusta-darpa-vinacini), has a neck graceful as a conchshell (kambu-griva), wears conchshell ornaments (kambu-dhara), wears a splendid locket (graiveyaka-virajita), . . .

Text 29

tatagkini danta-dhara
hema-kundala-mandita
cikha-bhusa bhalapuspa
nasa-mauktika-cobhita

. . . wears beautiful earrings (tatagkini), has beautiful teeth (danta-dhara), wears golden earrings (hema-kundala-mandita), wears an ornament in her hair (cikha-bhusa), is decorated with a bhalapuspa (bhalapuspa), is beautiful with a nose-pearl (nasa- mauktika-cobhita), . . .

Text 30

mani-bhumi-gata devi
raivatadri-viharini
vrndavana-gata vrnda
vrndaranya-nivasini

. . . resides in a realm made of jewels (mani-bhumi-gata), is a goddess (devi), enjoys pastimes on Mount Raivata (raivatadri- viharini), stays in Vrndavana forest (vrndavana-gata and vrndaranya-nivasini), is the leader of many gopis (vrnda), . .

Text 31

vrndavana-lata madhvi
vrndaranya-vibhusana
saundarya-lahari laksmir
mathura-tirtha-vasini

. . . stays among the flowering vines in Vrndavana forest (vrndavana-lata), is sweet and charming (madhvi), is decorated with the forest ornaments of Vrndavana (vrndaranya-vibhusana), is splashed by waves of beauty (saundarya-lahari), is glorious (laksmi), stays in the holy place of Mathura (mathura-tirtha- vasini), . . .

Text 32

vicranta-vasini kamya
ramya gokula-vasini
ramana-sthala-cobhadhya
mahavana-maha-nadi

. . . stays at Vicranta-tirtha (vicranta-vasini), is beautiful (kamya and ramya), stays in Gokula (gokula-vasini), is very beautiful as she stays in Ramana-sthala (ramana-sthala- cobhadhya), is a great river flowing through Mahavana (mahavana- maha-nadi), . . .

Text 33

pranata pronnata pusta
bharati bharatarcita
tirtha-raja-gatir gotra
gagga-sagara-saggama

. . . is meek and humble (pranata), is exalted (pronnata and pusta), is eloquent (bharati and bharatarcita), stays at the king of holy places (tirtha-raja-gatir), was born in the most exalted family (gotra), flows to the place where the Gagga meets the ocean (gagga-sagara-saggama), . . .

Text 34

saptabdhi-bhedini lola
sapta-dvipa-gata balat
luthanti cailan bhidyanti
sphuranti vegavattara

. . . flows into the seven seas (saptabdhi-bhedini), is restless and fickle (lola), forcibly touches the seven continents (sapta- dvipa-gata balat), rolls about in the ground in ecstasy (luthanti), breaks the greatest mountains (cailan bhidyanti), is glorious (sphuranti), is the most powerful and swift (vegavattara), . . .

Text 35

kancani kancani-bhumih
kancani-bhumi-bhavita
loka-drstir loka-lila
lokalokacalarcita

. . . has a golden complexion (kancani), resides in a realm of gold (kancani-bhumih and kancani-bhumi- bhavita), is now visible in this world (loka-drstir), enjoys pastimes in this world (loka-lila), is worshiped on Mount Lokaloka (lokalokacalarcita), . . .

Text 36

cailodgata svarga-gata
svargarca svarga-pujita
vrndavani vanadhyaksa
raksa kaksa tati-pati

. . . resides on a mountaintop (cailodgata), resides in the spiritual world (svarga-gata), is worshiped in the spiritual world (svargarca and svarga-pujita), resides in Vrndavana (vrndavani), is the goddess of Vrndavana (vanadhyaksa), is the great protector (raksa), wears a beautiful sash (kaksa), wears beautiful garments (tati-pati), . . .

Text 37

asi-kunda-gata kaccha
svcacchandocchalitadi-ja
kuhara-stha ratha-prastha
prastha cantataratura

. . . stays at Asi-kunda (asi-kunda-gata), wears a beautiful sash (kaccha), is independent (svcacchanda), is exalted (ucchalita), was present at the beginning of creation (adi-ja), flows even in the lower realms (kuhara-stha), travels on an chariot (ratha-prastha), travels widely (prastha), is most peaceful (cantatara), yearns to attain Krsna (atura), . . .

Text 38

ambu-cchata cikarabha
dardura darduri-dhara
papagkuca papa-simhi
papa-druma-kutharini

. . . is filled with water (ambu-cchata and cikarabha), nourishes a host of towns and villages (dardura and darduri- dhara), is a hook to chase sins away (papagkuca), is a lion to chase sins away (papa-simhi), is an ax to cut down the tree of sins (papa-druma-kutharini), . . .

Text 39

punya-saggha punya-kirtih
punya-da punya-vardhini
madhor-vana-nadi mukhya-
tula talavana-sthita

. . . is pure and sacred (punya-saggha and punya-kirtih), brings sanctity and purification (punya-da and punya-vardhini), flows through Madhuvana (madhor-vana-nadi), is great (mukhya), is peerless (atula), flows through Talavana (talavana-sthita), . . .

Text 40

kumudvana-nadi kubja
kumudambhoja-vardhini
plava-rupa vegavati
simha-sarpadi-vahini

. . . flows through Kumudvana (kumudvana-nadi), flows in a winding course (kubja), nourishes many lotuses and water lilies (kumudambhoja-vardhini), is filled with water (plava-rupa), flows swiftly (vegavati), nourishes lions, snakes, and many other wild animals (simha-sarpadi-vahini), . . .

Text 41

bahula bahuda bahvi
bahula vana-vandita
radha-kunda-kalaradhya
krsna-kunda-jalacrita

. . . appears in many forms (bahuli and bahula), is generous (bahuda), is great (bahvi), is worshiped by all forests (vana- vandita), worships Radha-kunda (radha-kunda-kalaradhya), takes shelter of Syama-kunda (krsna-kunda-jalacrita), . . .

Text 42

lalita-kunda-ga ghanta
vicakha-kunda-mandita
govinda-kunda-nilaya
gopa-kunda-taraggini

. . . stays at Lalita-kunda (lalita-kunda-ga), flows with a sound like the tinkling of bells (ghanta), is decorated with Vicakha-kunda (vicakha-kunda-mandita), is the home of Govinda- kunda (govinda-kunda-nilaya), is the home of Gopa-kunda (gopa- kunda-taraggini), . . .

Text 43

cri-gagga manasi gagga
kusumambara-bhavini
govardhini go-dhanadhya
mayuri vara-varnini

. . . is also known as Sri Gagga (cri-gagga), is known as manasa-gagga (manasi gagga), is decorated with flower-garments (kusumambara-bhavini), flows by Govardhana Hill (govardhini), nourishes the cows (go-dhanadhya), nourishes many peacocks (mayuri), is glorious (vara-varnini), . . .

Text 44

sarasi nila-kanthabha
kujat-kokila-potaki
giriraja-prasur bhurir
atapatratapatrini

. . . has many lakes (sarasi), has a complexion like Lord Siva's (nila-kanthabha), is filled with warbling baby cuckoos (kujat- kokila-potaki), is the daughter of the king of mountains (giriraja-prasu), is great (bhuri), is a great parasol (atapatra), holds a parasol (atapatrini), . . .

Text 45

govardhanagka go-danti
divyausadhi-nidhih srtih
paradi paradamayi
naradi caradi bhrtih

. . . carries the mark of Govardhana Hill (govardhanagka), nourishes the cows (go-danti), has a great treasury of spendid transcendental plants (divyausadhi-nidhi), flows gracefully (srti), brings one to the farther shore of the ocean of repeated birth and death (paradi and paradamayi), delivers the living entities (naradi), is splendid in the autumn (caradi), is decorated with splendid ornaments (bhrti), . . .

Text 46

cri-krsna-caranagka-stha
kama kamavanancita
kamatavi nandini ca
nanda-grama-mahi-dhara

. . . bears the footprints of Lord Krsna (cri-krsna-caranagka- stha), is beautiful (kama), flows by Kamavana (kamavana 24cita and kamatavi), is blissful (nandini), flows by Nandicvara Hill (nanda-grama-mahi-dhara), . . .

Text 47

brhat-sanu-dyutih prota
nandicvara-samanvita
kakali kokilamayi
bhandira-kuca-kaucala

. . . is a great mountain-peak of glory (brhat-sanu-dyutih- prota), flows by Nandicvara Hill (nandicvara-samanvita), is filled with the warbling of birds (kakali), is filled with cuckoos (kokilamayi), brings happiness to the grass of Bhandiravana (bhandira-kuca-kaucala), . . .

Text 48

lohargala-prada kara
kacmira-vasanavrta
barhisadi conapuri
curaksetra-puradhika

. . . is filled with dark waves (lohargala-prada), is active (kara), is filled with the fragrance of kunkuma (kacmira- vasanavrta), flows by Barhisadi-pura (barhisadi), flows by Sonapura (conapuri), flows by Suraksetra (curaksetra-pura), is exalted (adhika), . . .

Text 49

nanabharana-cobhadhya
nana-varna-samanvita
nana-nari-kadambadhya
nana-ragga-mahiruha

. . . is splendid with many ornaments (nanabharana-cobhadhya), assumes many different features (nana-varna-samanvita), is glorified by the women of Vraja (nana-nari-kadambadhya), has shores decorated with many trees (nana-ragga-mahiruha), . . .

Text 50

nana-loka-gatabhyarcir
nana-jala-samanvita
stri-ratnam ranta-nilaya
lalana-ratna-rajini

. . . gives shelter to the people (nana-loka-gata), is glorious (abhyarci), is filled with water (nana-jala-samanvita), is the jewel of women (stri-ratna), is the home of many jewels (ranta-nilaya), is splendid with many jewellike women (lalana-ratna- rajini), . . .Homepage


| The Sun | News | Editorials | Features | Sun Blogs | Classifieds | Events | Recipes | PodCasts |

| About | Submit an Article | Contact Us | Advertise | HareKrsna.com |

Copyright 2005,2010, HareKrsna.com. All rights reserved.