Sri Garga Samhita

BY: SUN STAFF


Feb 15, CANADA (SUN) —

Canto Three
Chapter Ten

Sri Giriraja-mahatmya
The Glory of Sri Giriraja

Text 1

sri-narada uvaca

atraivodaharantimam
itihasam puratanam
yasya sravana-matrena
maha-papam pranasyati

Sri Narada said: This is the most ancient history of Goloka. When one hears it, all his sins are destoryed.

Text 2

vijayo brahmanah kascid
gotami-tira-vasa-krit
ayayau svam rinam netum
mathuram papa-nasinim

One day, in order to repay the debt he owed the sages and ancestors, a certain brahmana named Vijaya went to Mathura, the holy place that removes all sins.

Text 3

kritva karyam griham gacchan
govardhana-tatim gatah
vartulam tatra pashanam
caikam jagraha maithila

O king of Mithila, after performing his religious duties, he went to Govardhana Hill and took one of the stones there.

Text 4

sanaih sanair vanoddese
nirgato vraja-mandalat
agre dadarsa cayantam
rakshasam ghora-rupinam

Going in a leisurely way from forest to forest, he finally left the circle of Vraja. At that moment he saw a horrible rakshasa monster approaching.

Text 5

hridaye ca mukham yasya
trayah padah bhujas ca shat
hasta-trayam ca sthuloshtho
nasa hasta-samunnata

The monster had three heads, three chests, six arms, six legs, three hands, huge lips, and a huge nose. His hands were raised in the air.

Text 6

sapta-hasta lalaj-jihva
kantakabhas tanuruhah
arune akshini dirghe
danta vakra bhayankarah

His seven-hands-long tongue moved to and fro, the hairs of his body were like a tangle of thorns, his eyes were red, and he had long, curved, frightening fangs.

Text 7

rakshaso ghurghura-sabdam
kritva capi bubhukshitah
ayayau sammukhe rajan
brahmanasya sthitasya ca

O king, wishing to eat him, the snorting monster approached the brahmana.

Text 8

girirajodbhavenasau
pashanena jaghana tam
giriraja-sila-sparsat
tyaktvasau rakshasim tanum

With his Govardhana-stone the brahmana struck the monster. Hit by the Govardhana-stone, the monster gave up his body.

Texts 9 and 10

padma-patra-visalakshah
syamasundara-vigrahah
vana-mali pita-vasa
mukuti kundalanvitah

vamsi-dharo vetra-hastah
kamadeva ivaparah
bhutva kritanjalir vipram
prananama muhur muhuh

Suddenly transformed into a handsome dark person with large lotus-petal eyes, dressed in yellow garments, garlanded with forest flowers, wearing a crown and earrings, holding a flute and stick, glorious as another Kamadeva, and his features like those of Lord Krishna, with folded hands he bowed before the brahmana again and again.

Text 11

sri-siddha uvaca

dhanyas tvam brahmana-sreshtha
para-trana-parayanah
tvaya vimocito 'ham vai
rakshasatvan maha-mate

The liberated soul said: O best of brahmanas, you earnestly work for the salvation of others. O noble-hearted one, you have rescued me from a monster's life.

Text 12

pashana-sparsa-matrena
kalyanam me babhuva ha
na ko 'pi mam mocayitum
samartho hi tvaya vina

Good fortune has come to me simply by the touch of this stone. No one but you could have delivered me.

Text 13

sri-brahmana uvaca

vismitas tava vakye 'ham
na tvam mocayitum kshamah
pashana-sparsana-phalam
na jane vada suvrata

The brahmana said: I am astonished by your words. I have no power to deliver you. I don't know how, simply by a stone's touch, this has happened. O saintly one, please tell me how this happened.

Text 14

sri-siddha uvaca

girirajo hare rupam
sriman govardhano girih
tasya darsana-matrena
naro yati kritarthatam

The liberated soul said: Glorious Govardhana Hill, the king of mountains, is the person form of Lord Krishna. Simply by seeing it, a person attains the supreme goal of life.

Text 15

gandhamadana-yatrayam
yat phalam labhate narah
tasmat koti-gunam punyam
girirajasya darsane

By seeing Govardhana Hill one attains a pious result many millions of times greater than the result of a pligrimage to Mount Gandhamadana.

Text 16

panca-varsha-sahasrani
kedare yat tapah-phalam
tac ca govardhane vipra
kshanena labhate narah

O brahmana, the same result one attains by performing austerities for five thousand years on Mount Kedara is attained in a single moment on Govardhana Hill.

Text 17

malayadrau svarna-bhara-
danasyapi ca yat phalam
tasmat koti-gunam punyam
giriraje hi masikam

By staying for one month on Govardhana Hill one attains a pious result many millions of times greater than the result of giving in charity a bhara of gold in the Malaya Hills.

Text 18

parvate mangala-prasthe
yo dadyad dhema-dakshinam
sa yati vishnu-sarupyam
yuktah papa-satair api

Even though he has committed hundreds of sins, a person who on Mount Mangala gives gold in charity attains a spiritual form like Lord Vishnu's.

Text 19

tat padam hi naro yati
girirajasya darsanat
giriraja-samam punyam
anyat tirtham na vidyate

That same result is attained simply by seeing Govardhana Hill. No other holy place is as sacred as Govardhana Hill.

Texts 20 and 21

rishabhadrau kutakadrau
kolakadrau tatha narah
suvarna-sringa-yuktanam
gavam kotir dadati yah

maha-punyam labhet so 'pi
vipran sampujya yatnatah
tasmal laksha-gunam punyam
girau govardhane dvija

O brahmana, simply by visiting Govardhana Hill one attains piety a hundred thousand times greater than the piety he would attain if on the sacred mountains Rishabha, Kutaka, and Kolaka he had worshiped many brahmanas and given in charity ten million cows with golden horns.

Texts 22 and 23

rishyamukasya sahyasya
tatha deva-gireh punah
yatrayam labhate punyam
samastaya bhuvah phalam

girirajasya yatrayam
tasmat koti-gunam phalam
giriraja-samam tirtham
na bhutam na bhavishyati

By going on pilgrimage to Govardhana Hill one attains piety ten million times greater than the piety he would attain by going on pilgrimage to Rishyamuka or Devagiri. There never was, nor will there ever be a holy place equal to Govardhana Hill.

Texts 24 and 25

sri-saile dasa varshani
kunde vidyadhare narah
snanam karoti sukriti
sata-yajna-phalam labhet

govardhane pucche-kunde
dinaikam snana-krin narah
koti-yajna-phalam sakshat
punyam eti na samsayah

By bathing every day for ten years in Vidyadhara-kunda on Sri Saila, one attains the result of a hundred yajnas. By once bathing in Puccha-kunda on Govardhana Hill one attains the result of ten million yajnas. Of this there is no doubt.

Texts 26 and 27

venkatadrau vari-dhare
mahendre vindhya-parvate
yajnam kritva hy asvamedham
naro naka-patir bhavet

govardhane 'smin yo yajnam
kritva dattva su-dakshinam
nake padam samvidhaya
sa vishnoh padam avrajet

A person who performs an asvamedha-yajna on the mountains Venkata, Varidhara, Mahendra, or Vindhya, attains the post of King Indra. A person who performs an asvamedha-yajna on Govardhana Hill and gives proper dakshina goes beyond the realm of Indra and attains the abode of Lord Vishnu.

Texts 28-30

citrakute payasvinyam
sri-rama-navami-dine
pariyatre tritiyayam
vaisakhasya dvijottama

kukuradrau ca purnayam
niladrau dvadasi-dine
indrakile ca saptamyam
snanam danam tapah kriya

tat sarvam koti-gunitam
bhavatittham hi bharate
govardhane tu tat sarvam
anantam jayate dvija

O best of brahmanas, bathing in sacred rivers, giving charity, performing austerities, and performing pious deeds, all these performed during Sri Rama-navami on Mount Citrakuta, during the third day of Visakha on Pariyatra, during the full-moon on Mount Kukura, during Dvadasi on Mount Nila, or during Saptami at Indrakila bring a great pious result. That pious result is multiplied ten million times by visiting Bharata-varsha. It is multiplied unlimited times by visiting Govardhana Hill.

Texts 31-37

godavaryam girau simhe
mayapuryam tu kumbhage
pushkare pushya-nakshatre
kurukshetre ravi-grahe

candra-grahe tu kasyam vai
phalgune naimishe tatha
ekadasyam sukare ca
kartikyam gana-mukti-de

janmashtamyam madhoh puryam
khandave dvadasi-dine
kartikyam purnimayam tu
vatesvara-maha-vate

makararke prayage tu
barhishmatyam hi vaidhritau
ayodhya-sarayu-tire
sri-rama-navami-dine

evam siva-caturdasyam
vaijanatha-subhe vane
tatha darse soma-vare
ganga-sagara-sangame

dasamyam setubandhe ca
sri-range saptami-dine
eshu danam tapah snanam
japo deva-dvijarcanam

tat sarvam koti-gunitam
bhavatiha dvijottama
tat-tulyam punyam apnoti
girau govardhane vare

By giving charity, performing austerities, bathing in sacred rivers, chanting sacred mantras, or worshiping the brahmanas and the Supreme Personality of Godhead at the Godavari, Mount Simha, Mayapuri, Kumbhaga, Pushkara, Pushya-nakshatra, Kurukshetra, Ravi-graha, Candra-graha, Kasi, Phalguna, Naimisha, Ekadasi, Sukara, Kartiki, Ganamuktida, Janmashtami, Madhupuri, Khandava, Dvadasi, Kartiki, Purnima, Vatesvara-maha-vata, Makararka, Prayaga, Barhishmati, Vaidhriti, Ayodhya-sarayu-tira, Sri Rama-navami-dina, Siva-caturdasi, vaijanatha-subha-vana, Darsa, Soma-vara, Ganga-sagara-sangama, Dasami, Setubandha, Sri Ranga, or Saptami-dina, on attains a great pious result. O best of brahmanas, by visiting Govardhana Hill one attains a pious result ten million times greater than all those pious deeds together.

Text 38

govinda-kunde visade
yah snati krishna-manasah
prapnoti krishna-sarupyam
maithilendra na samsayah

One who, thinking of Lord Krishna, bathes in sacred Govinda-kunda, attains a transcendental form like Lord Krishna's. O king of Mithila, of this there is no doubt.

Text 39

asvamedha-sahasrani
rajasuya-satani ca
manasi-gangaya tulyam
na bhavanty atra no girau

Neither a thousand asvamedha-yajnas nor a hundred rajasuya-yajnas are equal to visiting Manasa-ganga on Govardhana Hill.

Text 40

tvaya vipra kritam sakshad
girirajasya darsanam
sparsanam ca tatah snanam
na tvatto 'py adhiko bhuvi

O brahmana, you have directly seen and touched Govardhana Hill. You have bathed in its sacred waters. In this world no one is more fortunate than you.

Text 41

na manyase cen mam pasya
maha-patakinam param
govardhana-sila-sparsat
krishna-sarupyatam gatah

If you don't believe my words, consider the story of the great sinner who, because he was touched by a Govardhana-stone, attained a transcendental form like Lord Krishna's.Homepage


| The Sun | News | Editorials | Features | Sun Blogs | Classifieds | Events | Recipes | PodCasts |

| About | Submit an Article | Contact Us | Advertise | HareKrsna.com |

Copyright 2005,2010, HareKrsna.com. All rights reserved.