Spiritual Practice Directory
Gallery
Blog
Atishaya Bazaar
Site Search
Site MapVrindaban-dhamThe "Prema-dhvani" pranama-stuti verse is recited at the end of kirtana by the kirtana leader. After each pranama line is called, the devotees respond with "Jai!" (victory!)

Jaya Om Vishnupada Paramahamsa Parivrajakacharya Asttotara Sata Sri Srimad His Divine Loving Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki!

(Jai!)

Ananta Koti Vaisnava-vrinda Ki!

(Jai!)

Nama-acarya Srila Haridas Thakur Ki!

(Jai!)

Prem-se kaho Sri Krsna Caitanya, Prabhu Nityananda, Sri Advaita, Gadadhar, Srivas, Adi Gaura Bhakta Vrinda Ki!

(Jai!)

Sri Sri Radha-Krsna, Gopa-gopinatha, Shyama-kund, Radha-kund, Giri-govardhana Ki!

(Jai!)

One may glorify the Deities of the temple at this time

Vrndavana-dham Ki!

(Jai!)

Mayapur-dham Ki!

(Jai!)

Jagannath Puri Ki!

(Jai!)

Ganga devi, Yamuna devi, Bhakta devi, Tulasi devi, Ki!

(Jai!)

Brhad-mrdanga Ki!

(Jai!)

Harinama Sankirtana Ki!

(Jai!)

Gaura-premanande

(Hari-haribol!)

All glories to the Assembled Devotees

(Hare Krsna)

All glories to the Assembled Devotees

(Hare Krsna)

All glories to the Assembled Devotees

(Hare Krsna)

All glories to Sri Guru and Sri Gauranga

All glories to Srila Prabhupada!


Back