Spiritual Practice Directory
Gallery
Blog
Atishaya Bazaar
Site Search
Site Map
After Lord Nrsimhadeva killed Hiranyakashipu, Lord Brahma came to calm the Lordís anger by reciting His transcendental Names. Here are 108 of them:


Abhayankara-simha
Adbhuta-karma
Agalad-vaisnava
Agha-hari
Akhanda-tattva-rupa
Ananta-simha-simha
Asura-ghati
Bahu-simha-svarup
i Balarama
Bhakta-vatsala
Bhargava-rama
Bhavisnu
Lord Nrsimhadeva Ki Jai!


Bhima-vikramana
Bhisana-bhadra-simha
Brhat-simha
Buddha-rupa
Catur-damstra
Citra-kurma
Danda-dhara
Dharmadhyaksa
Dusta-graha-nihanta
Eka-srnga
Garistha
Garuda-dhvaja
Lord Nrsimhadeva Ki Jai!


Ghoradhyaksa
Go-hita
Haridra-simha
Hayagriva
Hiranya-kavaca
Hiranyakasipor-hanta
Hrt-padma-vasa
Jahnavi-janaka
Jala-stha-simha
Japita
Jata-vedah
Jihva-raudra
Lord Nrsimhadeva Ki Jai!

Jisnu
Jvala-mala-svarupa
Jyotisam
Kacchapa
Kala-cakra
Kala-murti-dhara
Kalki
Kalpita-kalpa-simha
Kamsa-pradhvamsa-kari
Kheta-mudgara-pani
Kiriti
Kranta-loka-traya
Lord Nrsimhadeva Ki Jai!


Krpa-kara
Krsna
Kusmanda-gana-natha
Laksana-jna
Lalita
Lasad-ghora
Loka-guru
Loka-saksi
Madhava
Madhu-kaitabha-hanta
Maha-simha
Maha-vaktra
Lord Nrsimhadeva Ki Jai!


Megha-syama
Mula-simha
Muladi-vasa
Munja-kesa
Murari
Naga-keyura-hara
Nara-narayana
Nila-vastra-dhara
Nirdvandva
Nirjita-kala-simha
Nirmala-citra-simha
Nisprapanca
Lord Nrsimhadeva Ki Jai!

Omkara
Padma-kalpodbhava
Padmayah-pati
Panca-brahmatma
Panca-vimsati-murti
Pasu-pala
Pisaca-graha-ghati
Pita-simha
Prabhanjana
Pradhana-purusa
Prahlada-varada
Prajadhyaksa
Lord Nrsimhadeva Ki Jai!


Pratyaksa-varada
Ravananta-kara
Rtu-dhvaja
Runda-mala
Samitinjaya
Samsara-nasana
Sankha-cakra-dhar
Sapta-cchando-maya
Sarabha
Sat-karma-nirata
Snigdha
Soma-suryagni-netra
Lord Nrsimhadeva Ki Jai!


Sri-sailadri-nivasa
Sudarsana
Tri-kala-jnana-rupa
Urdhva-retah
Varadabhaya-hasta
Vicitra-simha
Vihvala-netra-simha
Virabhadra
Yajna-varaha
Yoga-gamya
Yoga-pitha-sthita
Yugadi
Lord Nrsimhadeva Ki Jai!Back